Dla kandydatów

Czym jest praca tymczasowa?

…to rodzaj umowy o pracę zawarty pomiędzy trzema podmiotami:

Jak wygląda to w praktyce?

  • agencja pracy zawiera umowę z osobą poszukującą pracy, przez co staje się jej pracodawcą,
  • pracownik tymczasowy wykonuje swe obowiązki nie w siedzibie agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy, tzw. pracodawcy-użytkownika, do którego pracownik jest kierowany przez agencję,
  • czas wykonywania pracy jest zawsze określony w umowie,
  • wszelkie czynności związane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracownika są po stronie agencji pracy, w tym m.in. wypłata wynagrodzeń, składki ZUS i podatek dochodowy,
  • wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecności pracownika w pracy, pracownik jest zobowiązany dostarczyć agencji, ale termin urlopu i jego długość zawsze uzgadnia z pracodawcą użytkownikiem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Firma Forbis Sp. Z o.o.); 2) kontakt z Administratorem- praca@grupaforbis.pl,; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu