Szkolenia

 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 R –WPROWADZONE ZMIANY

Cena: 450 zł netto

Jak zatrudniać cudzoziemców z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
w przepisach dotyczących legalności zatrudnienia od 1 stycznia 2018 roku

• zapoznanie ze zmianami w przepisach
• najczęściej popełniane błędy podczas zatrudniania cudzoziemców i ich konsekwencje prawne

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. W najbliższym terminie organizujemy szkolenia w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. 20 lipca 2017r. weszła w życie „Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw”, która ma na celu wprowadzenie zmian w sposobie zatrudniania oraz legalizacji pobytu cudzoziemców. Zgodnie z w/w ustawą
od 1 stycznia 2018 r. wprowadzone zostały nowe formy zezwolenia na pracę dotyczące pracy sezonowej oraz krótkoterminowej, jak również modyfikujące dotychczasowe formy legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców
w Polsce.

W trakcie szkolenia słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów oraz zostaną zapoznani
z zasadami legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców w Polsce. Oprócz wiedzy teoretycznej ekspert odpowie na pytania dotyczące prawidłowego zatrudniania cudzoziemców (w miarę potrzeb i możliwości) i przedstawi sprawdzone metody postępowania, zgodne z obowiązującymi normami.

Zakres informacji przekazanych podczas szkolenia pozwoli uzyskać, poszerzyć oraz uaktualnić wiedzę dzięki której zalegalizują Państwo pobyt oraz pracę cudzoziemca bez narażania swojej firmy na kary (które od stycznia są kilkukrotnie wyższe) oraz wykluczenie z możliwości zatrudnianie cudzoziemców.

Szkolenie prowadzi:
Piotr Malinowski

Ekspert w dziedzinie legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Doświadczony wykładowca,
od 1995 r. prowadzi zajęcia, szkolenia oraz wykłady, których tematyka związana jest z prawem – współpracuje
z wieloma firmami szkoleniowymi. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. W latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej.
W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy pod numerem telefonu: 796631949 / 574642659

 


PLAN SZKOLENIA
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2018 R WPROWADZONE ZMIANY

1. Regulacje prawne i podstawowe pojęcia:

• Podstawowe akty prawne. Nowe przepisy.
• Podstawowe pojęcia (cudzoziemiec, zatrudnienie, wykonywanie pracy przez cudzoziemca).
• Pobyt cudzoziemca na terenie RP / nielegalny pobyt na terenie RP.
• Praca cudzoziemca na terenie RP / nielegalne zatrudnienie cudzoziemca.

2. Pobyt cudzoziemca na terenie RP:

• Jakie dokumenty uprawniają obywateli UE do pobytu na terenie RP?
• Jakie wizy pozwalają na pobyt?
• Jak uzyskać kartę pobytu?
• Kto może uzyskać Kartę Polaka?
• Co to jest ruch bezwizowy i mały ruch graniczny?

3. Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP

• Zatrudnianie obywateli unii.
• Zatrudnienie na podstawie oświadczenia – zmiany.
• Zatrudnienie na podstawie nowych zezwoleń na pobyt i pracę sezonową cudzoziemców.
• Zatrudnienie na podstawie zezwolenia wydawanego przez Wojewodę.
• Zatrudnienie na podstawie karty pobytu.
• Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

4. Zmiany dotyczące Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
• Nowe regulacje dotyczące oświadczeń.
• Wymagana dokumentacja.

5. Nowe zezwolenia na pobyt i pracę sezonową
• Zmiany dotyczące pracy sezonowej.
• Wymagana dokumentacja.
6. Uzyskanie u Wojewodów zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce:

• Kiedy będą potrzebne dodatkowe zaświadczenia?
• Czy i w jakich okolicznościach Wojewoda może odmówić wydania zezwolenia.
• Jakie obowiązki muszą zostać spełnione przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.
• Wymagana dokumentacja.

7. Zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce:

• Wymagane zaświadczenia?
• Jakie obowiązki musi spełnić cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia?
• Wymagana dokumentacja.

8. Skutki nielegalnego zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemca:

• Kiedy grozi mandat karny a kiedy postępowanie przed sądem?
• Jak nie popełnić przestępstwa?
• Jak zapobiec uchylenie zezwolenia na pracę oraz pobyt i pracę?
• Jak zapobiec wydaleniu cudzoziemca z Polski?