Dotacje UE

W roku 2020, na podstawie umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa Forbis skorzystała ze wsparcia finansowego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna wartość dotacji finansowej dla spółek Grupy Forbis wyniosła 58.973,58 zł.